Elmo Rietschle VC75-20AE

1,85 kW 3-phase, 230/400V 50 Hz
2,20 kW 3-phase, 265/460V 60 Hz

£2,518.80 excl. VAT