Elmo Rietschle V-KTN41-0212

1,85kW 3-phase, 200-255/346-440V 50 Hz; 0,6bar
2,20kW 3-phase, 200-290/346-500V 60 Hz; -0,6bar

£2,170.80 excl. VAT